Ieguldīt ibm kriptogrāfijā gatavojas

Es teiktu, ka šajā situācijā vislabāk ir uzdot šādu jautājumu: vai jūs saprotat naudu savā kabatā?

Roka ikona Džīns Simmons paziņo pasaulei, ka ir izdarījis kritienu un…. Lidostas darbinieks žestikulē uz asfalta, kad redzama American Airlines Airbus lidmašīna PayPal aplikāciju var redzēt mobilajā tālrunī. Fēlikss Kastls attēlu alianse …. Teksta lielums Automatizācijas gadatirgus vakcīnas tiek ievadītas injekcijas veidā, taču Vaxart mēģina izstrādāt….

Bitcoin Kriptogrāfijas Ethereum. Digitālo valūtu tirgi trešdien ir virzījušies uz ziemeļiem kā bitcoin un daudzi kriptogrāfijas…. Alphabet Inc Google logotips ārpus uzņēmuma biroja Pekinā, Ķīnā, 8. Bitcoin Kriptogrāfijas. Li Xiang One hibrīda apvidus auto ir izstādīts Veidlapā darbinieku ietver kā vienu cilvēku - gan pilna, gan nepilna darba laika darbiniekus, gan tos, kas strādā mazāk vai vairāk par vienu slodzi. Ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā devējs šīs veidlapas ietvaros - juridiska persona, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku.

Bruto darba samaksa vai citas veidlapā minētās bruto izmaksas - aprēķinātā darba samaksa vai citas veidlapā minētās izmaksas, ieskaitot algas nodokli un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Neto darba samaksa - bruto darba samaksa, no kuras atņemts algas nodoklis un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Veidlapā visus rādītājus uzrāda veselos skaitļos. Datus par pārējiem darbiniekiem uzrāda 2. Pilnu darba laiku uzrāda arī darbiniekiem, kuriem normatīvajos aktos noteikts saīsināts darba laiks. Pieļaujams, ka pie pilna darba laika darbiniekiem pieskaita tos, kuri strādā līdz desmit procentiem mazāk par koplīgumā paredzēto vai normālo darba laiku. Tas attiecas arī uz darbiniekiem, kuriem darba devējs nenodrošina pilnu darba laiku sakarā ar pasūtījumu vai darba apjoma trūkumu. Darbinieku sadalījumu pilna un nepilna darba laika darbiniekos neietekmē apstāklis, ka darbinieks nav veicis darbu sakarā ar darbnespējas periodu darbnespējas lapa A vai B vai jebkura veida atvaļinājumu, kā arī tas, ka darbinieks nav nostrādājis pilnu mēnesi sakarā ar pieņemšanu vai atlaišanu no ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā.

Ja darbiniekam pilns un nepilns darba laiks kādā no ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā mēnešiem ir mainījies, tad viņu attiecina pie pilna vai nepilna darba laika darbiniekiem sekojoši:. Ietver arī tos darbiniekus, kuri bija atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, slimoja darbnespējas lapa A vai Bbija grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā. Šeit neietver darbiniekus, kuriem bija darbnespējas lapa slima bērna kopšanai. Veidlapā ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā nerezidentiem uzskata ārvalstniekus, kuriem ir termiņuzturēšanās atļauja, kas izdota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kas dod tiesības strādāt algotu darbu Latvijas Republikā, un kuri strādā Latvijā mazāk par vienu gadu.

No Ietver arī nostrādātās virsstundas. Nostrādātajās stundās ietver arī laiku, ko velta tādiem uzdevumiem kā sagatavošanās darbs, darbarīku sagatavošana, tīrīšana; īslaicīgs atpūtas laiks darba vietā, ieskaitot tējas un kafijas pauzes; laiks, ko pavada darba vietā, neveicot nekādu darbu, piemēram, ja gadījuma pēc trūkst darba un par ko maksā saskaņā ar darba līgumu. Katru stundu, ko nostrādā papildu parastajām darba stundām, neatkarīgi no samaksas likmes stundā, ko piemēro piemēram, divkārša samaksauzrāda kā vienu stundu.

Faktiski nostrādāto stundu skaitā neietver:.

ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā

Ja darbinieks binārā opcijas eiropa pamatdarbu ar papildu darbu, amatu, profesiju vai slodzi, un darbi faktiski tiek veikti vienā un tajā pašā laika periodā, tad faktiski nostrādāto stundu skaitu uzrāda atbilstoši pamatdarbam, neņemot vērā papildu amatu, profesiju vai slodzi arī tad, ja par to ir papildu samaksa. Darbnespējas lapu A apmaksātās dienas pārrēķina stundās tajā mēnesī mēnešoskad ir bijusi atbrīvošana no darba pēc ieraksta darbnespējas lapā arī tad, ja darbnespējas lapa vēl nav aprēķināta samaksai.

Darba samaksā ietilpst maksājumi, kurus uzrāda no Katra mēneša darba samaksā ietver aprēķinātās ikgadējo un papildatvaļinājumu naudas summas tikai par tām dienām, kurās darbinieks attiecīgajā mēnesī atradās atvaļinājumā. Ja, piemēram, darbinieks ir atvaļinājumā no Ja darbinieks saņem arī autoratlīdzību, tad to pieskaita pie pamatdarba samaksas. Ja jebkuru iemeslu dēļ kādā mēnesī nav aprēķināta darba samaksa, un to aprēķina nākošajos mēnešos arī par iepriekšējiem mēnešiem, tad ievēro sekojošo:. Ja darba samaksa paaugstināta par mēnešiem, par kuriem ceturkšņa pārskati jau ir iesniegti, tad tekošā ceturkšņa pārskatā ietver tikai to summu, kas attiecas uz tekošā ceturkšņa mēnešiem.

Par visiem pārējiem mēnešiem šo papildu darba samaksu ietver tajā mēnesī, par kuru tā aprēķināta, un iesniedz labojumus. Darba samaksā ietver Ja prēmijas un piemaksas aprēķina ik mēnesi, neskatoties uz to, ka tās katru mēnesi var būt ievērojami atšķirīgas, tad tās uzskata par regulārām izmaksām un ietver Piemēram, neregulāras prēmijas - ceturkšņa, pusgada un par lielāku laika periodu, prēmijas svētkos; Pie neregulārām izmaksām pieskaita arī autoratlīdzību honorāru par tādiem darbiem, kuru radīšana, izdošana vai izpilde ir pārsniegusi vienu kalendāro mēnesi. Pārskata ceturksnī ietver atvaļinājuma naudu tikai par šī ceturkšņa mēnešiem - skatīt Šeit ieskaita arī samaksu par apmaksātām mācību atvaļinājuma dienām.

Darbnespējas lapas A samaksu ietver pārskatā tajā mēnesī, kad tā ir aprēķināta. Piemēram, nodarbinātajam ir darbnespējas lapa A par periodu no Šajā gadījumā darbnespējas lapas A apmaksu ietver Nerezidentu definīciju skatīt Uzrāda tikai etoro apskats kā ieguldīt platformā subsīdijas, kuras ietvertas aprēķinātajā bruto darba samaksā Darbiniekus, kuri nav nostrādājuši pilnu mēnesi citu iemeslu dēļ, šajā sadaļā neuzrāda. Sadaļu aizpilda par 1. Par 2. Katru no nodarbinātajiem, kuru uzrāda Šos nodarbinātos neietver 1. Sadaļas 1. Sadaļas 4. Pašnodarbināto, kuri uzrādīti Sadaļā ietver sekojošu kategoriju nodarbinātos bez aprēķinātas darba samaksas: darba devējus, strādājošos ģimenes mājsaimniecības locekļus un personas, kuras veic uzņēmējdarbību un nenodarbina citus.

Tā sastāv no precēm un pakalpojumiem, ko darba devējs dara pieejamus darbiniekiem par brīvu, par pazeminātām cenām vai par cenām, ko darba devējs faktiski samaksājis pārskata ceturkšņa mēnešos. Šīs preces un pakalpojumi nav nepieciešami darba devēja ražošanas vai darbības procesam. Darbiniekiem tas ir papildu ienākums: viņi maksātu tirgus cenu, ja šīs preces vai pakalpojumus pirktu paši. Preces un pakalpojumus vērtē bāzes cenās t. Sniedzot bez maksas, kopējo darba samaksas natūrā vērtību aprēķina saskaņā ar attiecīgo preču un pakalpojumu bāzes cenām vai darba devēja pircēju cenām, ja viņš tās pircis. Sniedzot par pazeminātām cenām, vērtību iegūst kā starpību starp iepriekš izskaidroto aprēķinu un darbinieka samaksāto summu. Piemēram, bez ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā vai par pazeminātām cenām izsniegtā pārtika pārtikas ražošanas uzņēmumā izņemot Uzrāda arī darba devēja samaksāto darbinieku dzīvojamo telpu īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī neatmaksājamos aizdevumus vai aizdevumus ar samazinātām procentu likmēm mājokļa vai dzīvojamās platības iegādei vai celtniecībai.

Neietver pabalstu nodarbinātā pārcelšanās gadījumā. Ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā ieskaita ekspluatācijas neto izmaksas, ko sedz respondents ikgadējās līzinga izmaksas un procentu maksājumus - amortizāciju, apdrošināšanu, uzturēšanu un remontu, kā arī turēšanu autostāvvietā. Neieskaita kapitālizmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļu iegādi, nekādus ienākumus, ko gūst, transportlīdzekļus pārdodot tālāk, vai izmaksu daļu, kas attiecas uz lietošanu, kas saistīta ar darbu. Datus aprēķina, balstoties uz pieejamo informāciju, piemēram, ierakstiem par attiecīgā veida transportlīdzekļu parku, vidējās transportlīdzekļa vērtības novērtējumu un novērtējumu par daļu, kas attiecas uz gadījumiem, kad transportlīdzekļus privāti lieto darbinieki. Šo vērtību nosaka, atņemot faktiski samaksātos procentus no summas, kas darbiniekam jāmaksā, ja kredītam piemēro tirgus likmes. Aizdevumi mājas vai dzīvokļa pirkšanai attiecas uz Tās ir summas, ko iemaksā darbinieku noguldījumu projektiem noguldījumu projektiem, akciju iegādes projektiem u. Maksājumus, ko veic, lai izveidotu īpašu fondu komersanta akciju vai citu finanšu aktīvu iegādei darbiniekiem, pat ja tiem nav tiešas pieejas šiem aktīviem, samazina par jebkuru nodokļu atvieglojuma summu, ko tiem var piemērot.

Redaktora Izvēle

Akciju izplatīšanu personālam vai īpašajiem fondiem bez maksas vai to pārdošanu par ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā cenu uzskata par izdevumiem tikai tad, ja attiecīgās akcijas pērk tirgū. Pašizmaksu nosaka pēc starpības starp iepirkuma cenu un pārdošanas vai transferta cenu. Šeit neieskaita darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, neskatoties uz to, ka tās ietur un nodarbinātā vārdā samaksā darba devējs. Tie ir visi maksājumi, ko darba devējs maksā papildu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pie šiem maksājumiem pieder papildu pensiju apdrošināšana, pensijas uzkrājuma veidošana, veselības un dzīvības apdrošināšana, dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu, nelaimes gadījumu apdrošināšana, papildu apdrošināšana bezdarba gadījumā, visi pārējie neobligātie sociālās apdrošināšanas papildu veidi, kas nav minēti citur.

Minēto maksājumu pilnas summas uzrāda tajā ceturksnī, kad tās samaksātas, neskatoties uz to, ka tie var būt maksājumi par vairākiem mēnešiem vai gadu. Šeit neietver ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā lapu samaksu. Darbinieka nāves gadījumā uzrāda darba devēja izmaksāto atlīdzību darbinieka apgādībā bijušām personām. Pabalstus uzrāda, ieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja normatīvajos aktos tās ir paredzētas.

Atskaita subsīdijas, kas saistītas ar profesionālo izglītību. Neuzrāda mācību stipendijas un mācību maksu, ko sedz darba devējs tiem darbiniekiem, kuri studē augstskolā, kā arī mācās tehnikumā vai arodskolā, kas jāuzrāda Gan darbinieku skaita, gan brīvo darbvietu skaita sadalījums pa profesiju pamatgrupām balstās uz Profesiju klasifikatoru. Veidlapā darbinieku skaitu un brīvo darbvietu skaitu uzrāda sadalījumā pa profesiju amatu pamatgrupu kodiem, kas atbilst Profesiju klasifikatora profesiju amatu sešzīmju koda pirmajai zīmei.

Lai pareizi aizpildītu šo iedaļu, katram amatam nosaka profesijas amata kodu. Profesijas pamatgrupu gan darbiniekam 1. Darbinieka profesijas pamatgrupu nenosaka pēc ieraksta izglītības vai kvalifikācijas dokumentā. Iedaļu aizpilda arī tad, ja nav brīvu darbvietu. Šajā gadījumā aizpilda tikai iedaļas 1. Darbinieku skaits:.

Ir rmt sureremit kriptogrāfija labs ieguldījums

Brīvo darbvietu skaitā uzrāda tikai tās darbvietas, kurām paredzēta darba samaksa. Tās var būt gan ar darba laika uzskati, gan arī bez tās, gan arī darbvietas pašnodarbinātām personām, pie tam ievērojot Brīvo darbvietu skaitā neiekļauj darbvietas, kas paredzētas steidzamiem, īslaicīgiem, vienreizējiem darbiem - ne vairāk kā 43 stundas mēnesī vai 10 stundas nedēļā. Aizpildot šīs iedaļas 4. Aktīvi pasākumi ir: paziņošana Nodarbinātības valsts aģentūras filiālei, sludinājums presē vai Internetā, tieša kontaktēšanās ar iespējamo pretendentu. Brīvo darbvietu skaitā šīs iedaļas 4. Gadījumā, ja atbrīvojas darbvieta, kas iepriekš bijusi pilnam darba laikam, bet darba devējs turpmāk vēlas slēgt līgumu ar diviem pretendentiem par daļēju darba laiku, tad brīvo darbvietu skaitā iekļauj divas brīvas darbvietas. Savukārt, gadījumā, ja atbrīvojas divas darbvietas vienā un tajā pašā profesijā, kurās iepriekš bijuši nodarbināti darbinieki daļēju darba laiku, bet darba devējs meklē vienu pretendentu pilnam darba laikam, tad brīvo darbvietu skaitā iekļauj vienu brīvu darbvietu.

Tas ir darbinieku skaits, kas piedalījās streikā ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā pirmajā dienā, pieskaitot tos darbiniekus, kuri pievienojās streikam pirmo reizi pēc streika pirmās dienas.

Brokers ar demo kontu, ir liels ieguvums, jo: Protams, jūs nesaņemat simtprocentīgu garantiju par panākumiem, bet varbūtība tuvu binārā iespējām, plus ievērojami palielināsies.

Nepilna darba laika darbiniekus uzrāda kā vienu darbinieku. Darbiniekus, kuri piedalījās vairāk nekā vienā streikā pārskata periodā, uzrāda katrā streikā, kurā viņi piedalījās. Neietver darbiniekus, kuri streikā nepiedalījās, bet kuriem streika dēļ nebija iespējas strādāt. Ja darbinieks vienā streika dienā piedalījies streikā mazāk par normālo darba laiku, tad viņam ieskaita dienu skaitu, izejot no faktiskām stundām, kurās viņš piedalījās streikā. Savukārt, ja darbinieks, kas pieņemts darbā uz nepilnu darba laiku piemēram, četras stundas dienā jeb pusslodze streikoja, piemēram, divas stundas, tad nenostrādātās cilvēkdienas aprēķina pēc formulas: streiku stundas dala ar plānotajām darba stundām un reizina ar slodzi. Rajona, pagastu padomēm, pilsētu un novadu domēm izņemot Rīgas domi un tās rajonu izpilddirekcijas katru no zemāk minētajiem darbības veidiem saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE 2 pa sekojošiem nodaļas divzīmju kodiem iesniedz atsevišķā veidlapā: 35 - elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, 84 - valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana, 85 - izglītība, 87 - sociālā aprūpe ar izmitināšanu, 88 - sociālā aprūpe bez izmitināšanas, 90 - radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības, 91 - bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu iestāžu darbība. Minēto septiņu pārskatu summa ir vienāda ar kopējiem datiem par centralizēto grāmatvedību kopsavilkumu statistikas iestādē neiesniedz.

Ja jebkurā iesniegtajā tekošā gada ceturkšņa pārskatā respondents konstatē būtiskas kļūdas, tad labojumus paziņo par visiem kļūdainajiem tekošā gada ceturk­šņa pārskatiem. Darbinieku skaitā uzrāda arī mācekļus, ja viņiem tiek aprēķināta darba samaksa. Ja darbiniekam pilns un nepilns darba laiks kādā no ceturkšņa mēnešiem ir mainījies, viņu attiecina pie pilna vai nepilna darba laika darbiniekiem sekojoši:.

Ja jebkuru iemeslu dēļ kādā mēnesī nav aprēķināta darba samaksa, un to aprēķina nākošajos mēnešos arī par iepriek­šējiem mēnešiem, tad ievēro sekojošo:. Ja darba samaksa paaugstināta par mēnešiem, par kuriem ceturkšņa pārskati jau ir iesniegti, tad tekošā ceturkšņa veidlapā ietver tikai to summu, kas attiecas uz tekošā ceturkšņa mēnešiem. Šeit ietver arī samaksu par apmaksātām mācību atvaļinājuma dienām. Darbnespējas lapas A samaksu ietver veidlapā tajā mēnesī, kad tā ir aprēķināta. Šo veidlapu vēlams aizpildīt informācijas tehnoloģiju IT ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā. Veidlapa sastāv no septiņām daļām, kurās iekļauti jautājumi par uzņēmumā izmantotajām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām IKTelektroniskajiem ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā un komercijas procesiem e-business and e-commerce. Tie ir jautājumi, uz kuriem pareizo atbildes variantu atzīmē ar Q. Ja atzīmē atbildi, kurā ir norāde, piemēram, "pāriet pie D1", tad nākamais jautājums, uz kuru atbild, ir D1. Ja norādes nav, tad nākamais jautājums ir pēc kārtas sekojošais. Atbildot uz A1. Ja uzņēmums savā darbībā nelieto datorus, tad atzīmē atbildi "nē". Ja atzīmēta atbilde "nē", tad uz tālāk sekojošajiem jautājumiem neatbild. Lokālais datortīkls Local Area Net­work - LAN - tīkls, kurā pieslēgti vairāki datori var būt pieslēgti arī vairāki dažādas nozīmes serveri.

Šāds tīkls parasti atrodas vienas ēkas vai organizācijas ietvaros, ļaujot tā lietotājiem apmainīties ar datiem, lietot kopēju printeri un citas koplietošanas ierīces. Intranets - uzņēmuma iekšējais datortīkls, kas lieto Interneta protokolu bet nav Internetslai darbiniekiem būtu iespējams komunicēt uzņēmuma iekšienē. Piekļuve intraneta resursiem ir tikai šī uzņēmuma darbiniekiem vai arī citām pilnvarotām personām. Ekstranets - drošs intraneta paplašinājums, kas ļauj ārējiem lietotājiem piekļūt dažām uzņēmuma intraneta daļām.

Ārējais lietotājs var izmantot ekstranetu tikai tad, ja viņam ir spēkā esošs lietotājvārds un parole. Lietotāja identitāte nosaka, kādiem ekstraneta resursiem ir atļauta piekļuve. Atklāta avota licence ir datorprogrammu autortiesību licence, kas padara pieejamu avota kodu saskaņā ar noteikumiem, kas ļauj programmatūru pārveidot un izplatīt tālāk, nemaksājot sākotnējam autoram. Atvērtā koda operētājsistēmas licence ir datorprogrammu autortiesību licence, kas padara pieejamu atvērto kodu saskaņā ar noteikumiem, kas ļauj programmatūru pārveidot un izplatīt tālāk, nemaksājot sākotnējam autoram.

ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā

Šādās licencēs var būt ietverti papildu ierobežojumi, piemēram, prasība kodā saglabāt autoru vārdus un autortiesību tekstu. Atbildot uz B2.

  1. Vispārīgi norādījumi par
  2. Ziņas no apple izprovocējušas paniku forex valūtu tirgos labākā sporta arbitrāžas tirdzniecības programmatūra
  3. Kriptogrāfijas investīciju banka almora sākas bitcoin cme tirdzniecība?
  4. Esmu privātpersona Interesējos par piedāvājumu biznesa klientiem.
  5. Strādāt tiešsaistē un padarīt reālu naudu no mājām šodien mums ir iespējas tirgoties latvijā
  6. Sūtijuma nummurs.

Lai noteiktu, kāds ir pieslēguma veids, var izmantot līgumu, kas ir noslēgts starp uzņēmumu un Interneta pakalpojumu sniedzēju. Modems analogue modem - iezvanpieeja ar parasto telefona līniju. Lai to veiktu, datoram nepieciešams modems ierīce, kas pārraida datus izmantojot balss telefona līnijas un parastā telefona līnija. Raksturīgi ir tas, ka, strādājot Internetā tālruņa līnija ir aizņemta un neviens pa to nevar piezvanīt. Ciparu abonentlīnijas pieslēgums Digital Subscriber Line - DSL - viens no platjoslas pieslēgumu veidiem, kas apvieno vairākas tehnoloģijas, kurās izmanto vienlaicīgu liela ātruma Interneta un tālruņa pieslēgumu mājai vai birojam, izmantojot esošo abonenta tālruņa līniju. Atbilstoši Cits fiksēts pieslēgums - cits pastāvīgais Interneta pieslēgums, kas nav DSL piemēram, kabelis, augstās kapacitātes nomātas līnijas, satelīts, Fibre optiskais tīkls, bezvadu internets Wi-Hibezvadu fiksētā piekļuves Fixed Wireless Access - FWA pieslēgums u. Bezvadu pieslēgums wireless - pieslēgums Interneta tīklam caur mobilo telefonu vai satelītu. Augstās kapacitātes mobila telefona pieslēgumi ir trešās paaudzes mobilie sakari 3G. GPRS General Packet Radio Service - šī tehnoloģija ļauj ātri pārraidīt un saņemt lielus datu apjomus, video sižetus, MP3 standarta mūzikas failus un citu multimediju informāciju. Lietojot šo sistēmu, informācija tiek savākta paketēs un pārraidīta uz mobilo sakaru tīkliem. UMTS Universal Mobile Telecommunication System - universāla mobilo telekomunikāciju sistēma ir viens no trešās paaudzes 3G mobilo sakaru uzstādīšanas standartiem.

Galvenā EDGE priekšrocība - īpaši liels ātrums. Interneta mājas lapa Web lapa - datņu kopuma atrašanās vieta tīklā " World Wide Web ", kas tiek identificēta ar Web adresi. Elektroniskais paraksts - elektroniska informācija, kas piesaistīta vai ir sakarā ar kādu līgumu vai citu ziņojumu, un, ko izmanto kā rakstiska paraksta juridisko ekvivalentu, lai nodrošinātu gan ziņojuma teksta īstuma aizsardzību, gan tā autentiskumu.

Elektroniskā paraksta jēdzienu bieži lieto, domājot vai nu parakstu, kas piesaistīts tekstam ar vienu vai vairākiem elektroniskiem paņēmieniem, vai šifrēšanas līdzekli, lai piešķirtu dokumentam aizsardzību pret pārveidošanu un saglabātu ziņojuma patiesumu. Elektroniskais rēķins e-invoice - rēķins, kurā visi dati ir elektroniskā formātā un kuru var apstrādāt automātiski. Automātiska apstrāde ir būtiskākā e-rēķina īpašība. E-rēķinu nosūtīta automātiski starpuzņēmumu norēķinos no rēķina izrakstītāja vai pakalpojuma sniedzēja sistēmas tieši rēķina saņēmēja finansiālajā vai citā lietojumprogrammā. Šajās sistēmās ir automātiskie procesi, kuros sazinās abu darījumu partneru informācijas sistēmas. Tālāk seko pasūtījuma tālākā apstrāde, izpilde, piegāde, rēķina izrakstīšana un tālāka finansu uzskaite. Programma sagatavo Latvijas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgus elektroenerģētikas un elektrotehnikas speciālistus ar padziļinātām zināšanām elektroenerģētisko sistēmu un to iekārtu darbībā, kas spēj izvēlēties, izveidot un uzturēt elektroenerģētiskajām sistēmām vai elektroenerģijas patērētājiem piemērotus risinājumus elektroenerģijas pārvadīšanā, sadalē un izmantošanā vai arī atsevišķu elektrisko mašīnu un aparātu izbūvē un ekspluatācijā.

Apgūstamie kursi Elektroapgādes sistēmu projektēšana, elektroenerģētisko sistēmu automātikas mērīšanas iekārtas, elektrisko staciju un apakšstaciju elektriskās iekārtas, enerģētisko sistēmu drošums u. Iespējamais studiju turpinājums Studijas maģistra akadēmisko studiju programmā «Enerģētika un elektrotehnika». Karjera Absolventi strādā elektroenerģētisko sistēmu un tīklu vai elektrisko mašīnu un aparātu projektēšanas izbūves vai montāžas un ekspluatācijas uzņēmumos vai iestādēs, kā arī organizācijās, kur ir nepieciešama elektroenerģētisko iekārtu darbības nodrošināšana.

Programma sniedz augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā un sagatavo augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spēj formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, pētniecības iestādēs un uzņēmumos. Prakse Apgūstamie kursi Energoelektronikas sistēmu teorija un projektēšana, datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā, automatizācijas un regulēšanas sistēmas ar mikroprocesoriem, kā arī citi industrijas nozarei atbilstoši mācību priekšmeti. Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā pēc 1 vai 1,5 gadu studijām ; profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija pēc 2 vai 2,5 gadu studijām. Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktora studiju programmā «Elektrotehnoloģiju datorvadība». Studiju programmā tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, IT, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs. No humanitārā virziena tulkošanas programmām šī programma atšķiras ar papildu ievirzi lietišķajā lingvistikā.

Programmas īstenošanā piedalās ne tikai filologi, bet arī atbilstošo tehnisko nozaru un tiesību zinātņu speciālisti. Studiju ilgums un gada maksa Iepriekš ir iegūts profesionālais bakalaura grāds tehniskajā tulkošanā vai tam pielīdzināts bakalaura grāds tulkošanā, vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tehniskajā tulkošanā Iepriekš iegūts akadēmiskais bakalaura grāds tulkošanā vai angļu filoloģijā. Apgūstamie kursi Nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas profesionālai augsta līmeņa mutiskai un rakstiskai tulkošanai, vispusīgas zināšanas translatoloģijā. Tiek pilnveidota rakstiskās un mutiskās izteiksmes precizitāte speciālā lietojuma svešvalodā, komunikācijas prasmes multikulturālā vidē, izkopta mācīšanās stratēģija un patstāvīgā darba iemaņas.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds tehniskajā tulkošanā. Absolvējot divgadīgo studiju programmu, tiek iegūts profesionālais maģistra grāds tehniskajā tulkošanā un tehniskā tulka referenta profesionālā kvalifikācija. Profesionālais vai akadēmiskais grāds tehniskajā tulkošanā vai tam pielīdzināts bakalaura grāds tulkošanā vai angļu filoloģijā, vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tehniskajā tulkošanā. Karjera Absolventi profesionāli veic mutiskās un rakstiskās tulkošanas darbus lietišķās sarakstes, zinātnisko un tehnisko tekstu tulkošana dažādās Latvijas, ārvalstu un privātajās institūcijās, kopuzņēmumos, tulkošanas birojos, ārvalstu projektos Latvijā, kā arī visur citur, kur nav iespējams iztikt bez zināšanām svešvalodā, inženierzinātņu pamatzināšanām, radošas pieejas darbam, prezentācijas prasmēm un tulkošanas iemaņām.

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī ar tekstu nesaistīti un multimediāli videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti. Par programmas lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā tirgū. Apgūstamie kursi Studiju laikā studenti padziļināti apgūst digitālo humanitāro zinātņu pētniecības metodes, pētījuma izstrādes un īstenošanas posmus, e-studiju tehnoloģijas, izpēta mākslīgā intelekta lomu humanitārajās zinātnēs, padziļināti izzina starpdisciplinārās semiotikas problēmjautājumus, digitālā diskursa un retorikas stratēģijas, kā arī apgūst programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļus. Studiju programmas ietvaros studentiem tiek piedāvāts ļoti plašs ierobežotās izvēles studiju kursu klāsts mākslas. Iegūstamais grāds un kvalifikācija inženierzinātņu maģistra grāds digitālajās humanitārajās zinātnēs.

Karjera Speciālisti digitālajās humanitārajās zinātnēs ir pieprasīti izdevniecībās, arhīvos, bibliotēkās, mārketinga ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā, augstākās izglītības iestādēs, mūžizglītības projektos, privātuzņēmumos it īpaši kopuzņēmumosārzemju kompāniju pārstāvniecībās Latvijā, valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī visur, kur ir nepieciešamas ļoti labas svešvalodu zināšanas, inženierzinātņu, IT, tīkla dizaina prasmes, prezentācijas prasmes un radoša pieeja darbam. Izstrādātās programmas ietvaros studējošajiem ir nodrošināta iespēja padziļināti apgūt augstāk minētās kompetences un veiksmīgi integrēties darba tirgū. Ekonomika Uzņēmējdarbības finanses Uzņēmējdarbība un vadīšana Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana Darba aizsardzība Inovācijas un uzņēmējdarbība Muitas un nodokļu administrēšana Norādītais budžeta vietu skaits un studiju gada maksa var mainīties. Pilsētu un reģionu inženierekonomika Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana Visaptverošā kvalitātes vadība Ugunsdrošība un civilā aizsardzība.

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīsta pētniecības prasmes un sagatavo ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Mikroekonomikas un makroekonomikas analīze, Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes, valsts ekonomiskā politika, ekonomisko un komercaprēķinu metodes, tirgus ekonomikas problēmas un politika, starptautiskā valūtas un finanšu sistēma u. Karjera Absolventi ir sociāli atbildīgi un augsti kvalificēti speciālisti, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj analizēt un kritiski izvērtēt ekonomikas procesus vietējās un starptautiskās valsts institūcijās un privātā sektorā, kā arī speciālisti, kuri spējīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu. Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīsta pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos. Apgūstamie kursi Finanšu tirgi un investīcijas, finanšu riski, korporatīvās finanses, mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā, ekonomisko procesu prognozēšana, mūsdienu pētījumu metodes u.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē vai augstākā profesionālā izglītība, atbilstoši studiju programmām, kurās ir ietverta bakalaura studiju programmas obligātā daļa bez bakalaura darba ne mazāk kā 70 KP apjomā. Karjera Absolventi ir spējīgi veikt pētījumus uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, strādāt finanšu resursu vadībā dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos un finanšu investīciju vadībā finanšu pakalpojumu sfērā. Programma sagatavo patstāvīgai zinātniskās pētniecības, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku un darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes. Apgūstamie kursi Organizāciju teorijas, uzņēmējdarbības procesu vadīšana, mūsdienu pētījumu metodes teorija un prakseekonomiskās analīzes teorija, investīcijas un finansēšana, mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskā vadīšana.

Karjera Absolventi ir augsti kvalificēti un sociāli atbildīgi speciālisti ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomā, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj analizēt un izvērtēt ekonomikas procesus vietējās, starptautiskās un valsts institūcijās, un privātajā sektorā, kā arī speciālisti, kuri spējīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu. Programma izglīto uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, būvniecības darbu izmaksu tāmēšanā. Sagatavo speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās.

Apgūstamie kursi Būvniecības projektu vadīšana, ekoloģijas sistēmu vadīšana, zemes izmantošanas pārvaldība, nekustamā īpašuma ekonomika, būvniecības ekonomika, investīcijas īpašumu attīstībā, komerctiesības, tirgvedības stratēģiska vadīšana būvniecībā, būvuzņēmējdarbības loģistika, nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana, u. Karjera Programma sagatavo darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās. Profesionālais bakalaura grāds un 5. Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē. Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācija. Profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija. Profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un 5. Programma sagatavo speciālistus ar profesionālām zināšanām un prasmēm darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās, kuri spēj izvirzīt projekta mērķi, piedalīties tā izstrādāšanā un realizēšanā, veikt aprēķinus, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un tos realizēt. Apgūstamie kursi Darba un darba aizsardzības tiesību aktuālās problēmas, arodveselība un darba medicīnas pamati, zinātniskie semināri, uzņēmējdarbības vadīšana, darba psiholoģija un ergonomika, bīstamās iekārtas un elektrodrošība u.

Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā, t. Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai vides aizsardzībā vai profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija, vai inženiera kvalifikācija, kas iegūta pēc vismaz četru gadu studiju programmas un divu gadu praktiskās darba pieredzes darba aizsardzības jomā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, fizikā, darbmācībā un juridiskajās zinātnēs, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu, un vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā aizsardzības jomā. Karjera Programmas absolventi strādā valsts, pašvaldību iestādēs un komercuzņēmumos par darba aizsardzības kompetentajiem speciālistiem, kā arī ir tiesīgi veikt pedagoģisko darbu savā specialitātē. Programma attīsta radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavo uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

Posts navigācija

Apgūstamie ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā Vadības grāmatvedība un projektu analīze, tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings, stratēģijas un pārmaiņu vadīšana, uzņēmējdarbība un plānošana, inovāciju tehnoloģijas, produktu dizains un attīstība u. Bakalaura akadēmiskais grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība un vismaz trīs gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā. Karjera Absolventi strādā par uzņēmumu vadītājiem, kuri plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu, atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem, īpašnieku un sabiedrības interesēs, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas. Apgūstamie kursi Nodokļu analīze un prognozēšana, muitas un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes, nodokļu plānošana, muitas procedūras un režīmi, muitas audits, valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti, muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana u.

Tā kā pirmā pasaulē ir atzīta par atbilstošu vienotajiem PMO starptautiskajiem muitnieku profesiju standartiem, ko apstiprinājušas PMO dalībvalstis. Līdz ar to programma sniedz padziļinātas profesionālās zināšanas muitas un nodokļu jomā, sagatavo speciālistus zinātniski pedagoģiskajam darbam, kā arī praktiskajam. Karjera Absolventi strādā par augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem muitas un nodokļu iestādēs, kā arī transporta, loģistikas, muitas brokeru un ražošanas uzņēmumos un iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību, veic analītisko darbību un pieņem patstāvīgus lēmumus muitas un nodokļu jomā. Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācija. Programma sniedz maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavo sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, plānot un koordinēt teritoriju attīstības ekonomiskos un pārvaldības procesus, kā arī veikt pētniecības darbu.

Prakse Apgūstamie kursi Makroekonomikas un mikroekonomikas analīze, reģionālā pārvaldība, pilsētu ekonomika un sociālā vide, reģionālā infrastruktūra, energoapgādes ilgtspējīga attīstība, arhitektūras socioloģija, ES līdzfinansēto projektu vadīšana u. Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds ekonomikā un ekonomista kvalifikācija. Karjera Programmas absolventi strādā valsts institūcijās, pašvaldībās, kā arī tautsaimniecības nozarēs ekonomikas jomā un privātā sektorā. Ugunsdrošība un civilā aizsardzība Programma sniedz profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību. Programmas veids un līmenis Profesionālo studiju programma reflektantiem ar pirmā līmeņa augstāko koledžas izglītību.

Apgūstamie kursi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tiesību pamati, tehnogēnās vides drošības organizāciju darbības pamati, darba aizsardzība un darba drošība, objekta risku novērtēšana, ārkārtējo situāciju vadība un modelēšana u. Iespējamais studiju turpinājums Studijas maģistra profesionālo studiju programmā «Darba aizsardzība». Prakse Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība reflektantiem, kuri absolvējuši programmu 80 KP apjomā, ir jāizpilda papildprasības vismaz 20 KP apjomā — ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmenis ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. Karjera Absolventi veic ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistu funkcijas, strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī pašvaldību, iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos. Studiju programma sagatavo augstākā līmeņa starptautisko sakaru vai loģistikas un transporta ekonomikas speciālistus, struktūrvienību un uzņēmumu vadītājus, atbilstoši globālā darba tirgus prasībām.

Daļa studiju priekšmetu tiek realizēti angļu valodā. Studiju laikā tiek organizēts mācību brauciens uz Briseli. Apgūstamie kursi Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana, vadīšana, tiesiskā regulēšana, globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā, globālā loģistika un transports, ES ekonomiskās politikas aktualitātes, pasaules ekonomikas attīstība, uzņēmējdarbības loģistika, muitas darbības organizēšana un vadīšana, ekonometrija, stratēģiskā vadīšana.

Karjera Absolventi veido karjeru starptautiskās uzņēmējdarbības un tirdzniecības jomā, kā arī dažādos ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos, piedalās starptautisku mārketinga stratēģiju veidošanā, strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un vietējiem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību u. Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija. Bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā pārstrādes vai būvniecības tematiskajās ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā. Programma sagatavo sociāli atbildīgus un kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, privātā sektorā, finanšu un apdrošināšanas sfērās, attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, efektīvas vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās inovatīvas vadības iemaņas un prasmes.

Apgūstamie kursi Uzņēmējdarbības procesu vadīšana, inovāciju ekonomika un vadīšana, vadīšanas lēmumu pieņemšana. Karjera Absolventi var strādāt jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām.

Atkarībā no tā, kāda veida kontu Jūs interesē, tas var būt USD.

Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbībā un vadīšanā, vai tam pielīdzināma izglītība. Bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes un inženierzinātnes tehniskajās jomās vai tam pielīdzināma robo zvanu bloķēšanas lietotne. Programma attīsta profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā un sagatavo speciālistus, kuri nodrošina organizācijas kvalitātes un procesu vadību, efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā, īstenošanu un vadīšanu. Apgūstamie kursi Kvalitātes vadība, integrētās vadības sistēmas, atbilstības novērtēšana, jaunu produktu un procesu izveides metodika, resursu un kvalitātes izmaksu analīze, stratēģijas un pārmaiņu vadīšana, korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā u. Karjera Absolventi strādā par kvalitātes vadītājiem un integrēto sistēmu vadītājiem, kvalitātes inženieriem un kvalitātes vadības sistēmu speciālistiem. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve Programma sagatavo speciālistus, kuri ir konkurētspējīgi Latvijas un Eiropas Savienības modernajā inženierzinātņu darba tirgū, tautsaimniecību orientējot uz augstāko ekonomikas attīstības līmeni — starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu.

Apgūstamie kursi Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte, termodinamika un gāzes dinamika, kompozītu materiālu mehānika, robotu mašīnas, datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze, netradicionālie enerģijas avoti u. Iespējamais studiju turpinājums Studijas četrgadīgā pilna laika doktorantūrā līdzīga nosaukuma programmā vai RTU citās doktorantūras programmās, kā arī līdzīgās studiju programmās ārzemēs. Karjera Pēc inženiertehnikas, mehānikas un mašīnbūves maģistriem ir liels pieprasījums gan vietējos, gan starptautiskos ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā, kur nepieciešama pieredze sadegšanas, trokšņa un vibrācijas vadības procesos, enerģijas iegūšanas tehnoloģijās, robotikā, bioinženierijā, kosmonautikā, šķidruma mehānikā, ūdens apgādē, mašīnu un mehānismu apkopes plānošanā, patēriņa produktu dizainā, piesārņojuma kontrolē un jaunu materiālu sintēzē. Programma sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīsta pētniecības iemaņas un sagatavo augsta līmeņa speciālistus ražošanas un mašīnzinību nozarēs, kā arī sagatavo studējošos doktora studijām. Apgūstamie kursi Virsmu statistiskā mehānika, tribosistēmu aprēķini, mērīšanas tehnoloģijas jaunākie virzieni, mašīnbūvniecības tehnoloģijas, materiālu zinātne, detaļu apstrāde uz mašīnām ar ciparvadību u.

Karjera Absolventi strādā uzņēmumos, kuros veic mašīnbūves izstrādājumu un metālu konstrukciju, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču, izstrādājumu datorizētu projektēšanu, izgatavošanu, piestrādi, apkalpošanu un remontu. Automobiļu transports Programma nodrošina profesionālo maģistra izglītību automobiļu transporta nozarē, lai, balstoties uz studiju programmas absolventu padziļinātajām zināšanām, radošo domāšanu un pētniecības iemaņām, sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem. Programmas īstenošanas forma Īstenošanas valoda Budžeta vietas uzņemšanai Apgūstamie kursi Pētniecība autotransportā, automobiļu efektīvas servisa tehnoloģijas, degšana un izmešu veidošanās iekšdedzes motoros, ceļu satiksmes drošība, inovatīvie mobilitātes līdzekļi u. Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds automobiļu transportā pēc 1,5 gada studijām ; profesionālais maģistra grāds automobiļu transportā un inženiera kvalifikācija automobiļu transportā pēc 2,5 gadu studijām ; profesionālais maģistra grāds automobiļu transportā pēc 1,8 gadu studijām.

Kā atsākt savu pieredzi ar kriptovalūtu tirdzniecību

Karjera Absolventi strādā pētniecības, izglītības un projektēšanas iestādēs, valsts un pašvaldību pārvaldes organizācijās, ekspertu birojos, transporta uzņēmumos un organizācijās, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumiem, transporta līdzekļu tirdzniecības, remonta, tehniskās ekspluatācijas, autosporta un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas un uzlabošanas darbu organizāciju, veikšanu, vadību un uzraudzību. Aeronautikas institūts ir Latvijas Civilās aviācijas aģentūras sertificēta tehniskās apkopes mācību organizācija, kas dod iespēju studentiem saņemt visā pasaulē atzītus sertifikātus. Programma nodrošina aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību un sagatavo atzītus starptautiska līmeņa speciālistus. Ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā kursi Aeronautikas un kosmosa tehnoloģijas, lidostu menedžments, tālvadības gaisa kuģi, gaisa kuģu vadība, standartizācija, sertifikācija un licencēšana gaisa transportā, aviācijas ierīces un sistēmas, lidojuma dinamika, aviācijas transporta drošuma analīze, globālā navigācijas satelītu sistēma, aviācijas automātikas speciālās elektriskās mašīnas, avionikas sistēmas u.

Profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā pēc 2 gadu studijām ; profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera mehāniķa kvalifikācija vai profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija. Karjera Absolventi strādā par aeronautikas un kosmosa tehnoloģiju inženieriem, gaisa kuģu ekspluatācijas inženieriem lidostās, inženieriem konstruktoriem lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, inženieriem aviācijas remonta uzņēmumos, pētniecības centros, gaisa transporta loģistikas uzņēmumos u. Programma iemāca studējošos patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa transporta iekārtu, procesu un algoritmu izstrādei, kā arī attīsta viņu spējas izstrādāt un pilnveidot progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskos pārvadājumos.

Padarīt labu naudu tiešsaistē

Optimālo risinājumu teorija, sistēmanalīze dzelzceļa transportā, skaitliskās metodes un inženierprogrammas transporta uzdevumos, dzelzceļa transporta loģistikas pamati, dīzeļlokomotīvju iekšdedzes dzinēja dinamika, kustības drošība un bremzes, dīzeļlokomotīvju sistēmu automatizācija u. Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā pēc 1,5 vai 2,5 gadu ilgām studijām ; profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā un inženiera kvalifikācija dzelzceļa transportā pēc 3 vai 3,5 gadu ilgām studijām. Iespējamais studiju turpinājums Studijas MTAF Dzelzceļa trans­ porta institūta doktora studiju programmā «Transports», kā arī citu Latvijas augstskolu doktora studiju programmās.

Karjera Absolventi strādā dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kas veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu. Programma sagatavo starptautiski atzītus speciālistus dzelzceļa elektrosistēmu projektēšanai un zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Transporta sistēmu optimālā vadība, telemehāniskās kontroles sistēmas, automatizētās projektēšanas sistēmas transportā, transporta iekārtu datorprojektēšana, dzelzceļa transporta mikroprocesoru sistēmas, dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu tehniskā diagnostika u. Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās pēc 1,5 vai 2,5 gadu studijām ; profesionālais maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās un inženiera kvalifikācija dzelzceļa elektrosistēmās pēc 3 vai 3,5 gadu studijām. Iespējamais studiju turpinājums Studijas Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes doktora studiju programmā «Elektro­ tehnoloģiju datorvadība», kā arī citu Latvijas augstskolu doktora studiju programmās.

Transporta sistēmu inženierija Programma sagatavo konkurētspējīgus transporta un loģistikas speciālistus, nodrošinot plašu, profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu, padziļinātu izglītību, kas dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētniecības darbā transporta jomā un izmantot modernās tehnoloģijas transporta un loģistikas jomā. Prakse Apgūstamie kursi Loģistika un transporta sistēmas, transporta procesu optimizācijas metodes, vadības datorizētās sistēmas transportā, kvalitātes sistēmu metodoloģija, kravu uzglabāšanas un apkalpošanas sistēmas, transporta tehniskās apkopes procesu vadība, transporta līdzekļu remonta modernās tehnoloģijas u.

Profesionālais maģistra grāds transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikācija. Karjera Absolventi strādā transporta uzņēmumos un organizācijās, kas veic efektīvu transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu, izstrādāšanu un uzturēšanu, pētniecības un izglītības iestādēs. Darbības jomas: aviācijas transports, jūras transports, sauszemes transports, loģistika un telemātika. Programma sagatavo profesionālus medicīnas inženierijas un fizikas nozares speciālistus ar augstāko izglītību. Apgūstamie kursi Mūsdienu fizika inženierzinātnē, modernās inženiertehnoloģijas medicīnā, eksperimentālā tehnika, medicīnisko tehnoloģiju projektu vadība u. Prakse Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Profesionālais bakalaura grāds medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesionālā kvalifikācija vai pēc izlīdzināšanas individuāla studija plāna ar apjomu ne vairāk par 40 kredītpunkti, vai mašīnzinātnē, elektrozinātnē, datorvadībā un datorzinātnēs bāzēta otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, kas iegūta pēc vismaz 4 gadus ilgām studijām.

Karjera Medicīnas fiziķis strādā ārstniecības iestādēs, piedaloties ārstēšanas procesā un ar radiāciju saistītu medicīnas tehnoloģiju drošā izmantošanā. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā ārstniecības iestādēs: slimnīcās, ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā, doktorātos, veselības centros, rehabilitācijas iestādēs, specializētajos centros, laboratorijās, kā arī medicīnas iekārtu izplatītāju, pakalpojumu, sertifikācijas, uzraudzības, ražošanas, projektēšanas un pētniecības uzņēmumos. Programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus zinātniskās pētniecības darbībai nanoinženierijā, dažādu nanoinženierijā izmantojamo ierīču un tehnoloģiju projektēšanā. Apgūstamie kursi Nanotehnoloģiju fizika, mikro un nanoierīces, nanoobjektu mērījumi, neorganisko nanodaļiņu ķīmijas un tehnoloģijas pamati, nanomedicīna, nanobiomimētika u. Karjera Nanoinženieri strādā iekārtu un tehnoloģiju projektēšanas uzņēmumos; ražošanā; pētniecības, ārstniecības, sertificēšanas un uzraudzības iestādēs. Programma sagatavo siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu profesionālās izglītības līmeni, kas ļauj radoši un augsti kvalitatīvi veikt inženiera pienākumus, kā arī zinātniskās pētniecības un pedagoģisko darbu siltumenerģētikā un siltumfizikā.

Apgūstamie kursi Termodinamika un gāzes dinamika, siltumfizika, siltuma elektrostacijas, kurināmā tehnoloģija un katlu iekārtas, netradicionālie enerģijas avoti, energonesēju ražošanas un sadales iekārtas u. Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās, vides zinātnē, mehānikā, būvniecībā vai tām pielīdzināmās dabaszinātņu jomās. Iegūstamais grāds un kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā pēc 1,5 vai 2 gadu studijām ; profesionālais maģistra grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā un inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā pēc 2,5 vai 3 gadu studijām. Karjera Siltumenerģētikas un siltumtehnikas absolventi strādā siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu, ar to saistīto projektu izstrādāšanu un realizāciju: AS «Latvenergo», AS «Rīgas siltums», Rīgas TEC, AS «Liepājas enerģija», AS «Inspecta Latvija», AS «Komforts» u. Studiju programma veidota, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz Tā aptver gan Latvijas tautsaimniecībai pašreiz nozīmīgus virzienus, gan tādus, kas kļūs aizvien nozīmīgāki saistībā ar pieaugošo nepieciešamību saglabāt kultūras, vēstures un mākslas pieminekļus un var izmainīt tautsaimniecību tāda veidā, lai mazinātu klimata pārmaiņas.

Studentiem ir iespēja specializēties četros virzienos: «Koksnes ķīmija», «Restaurācija», «Zemas oglekļa emisijas ķīmija» un «Funkcionālie materiāli fotonikai». Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti ne tikai fakultātes institūti, bet arī Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. Apgūstamie kursi Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un literatūras studijās padziļināti apgūt ķīmijas, vides ķīmijas, ķīmijas un vides tehnoloģiju binārās opcijas nav asv materiālzinātņu priekšmetus, kā arī kultūras, vēstures un mākslas pieminekļu konservācijas un top brokera binārā opcija ķīmiju un tehnoloģiju, humanitāros, sociālos un brīvās izvēles priekšmetus. Studējošajiem ir nodrošināta pieeja modernām vielu un materiālu struktūras noteikšanas un to sintēzes un testēšanas iekārtām. Studenti tiks orientēti uz zinātnisku darbību, kas balstās uz esošās situācijas kritisku izvērtēšanu un jaunu risinājumu sistemātiskiem meklējumiem.

Prakse Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā vai materiālzinātnēs. Iespējamais studiju turpinājums Studiju programma atbilst «Euromaster» prasībām ķīmijā, sniedz augstāko akadēmisko izglītību ķīmijas nozarē un sagatavo studējošo studijām doktorantūrā. Karjera Programmas absolventi pārzina nozares jaunākos sasniegumus, spēj zinātniski analizēt un risināt problēmas, lietot inovatīvas metodes un radoši sadarboties ar citu nozaru speciālistiem. Īstenošanas Latviešu, angļu valoda Atkarībā no izvēlētās specializācijas viņi strādā ķīmijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, degvielu, koksnes pārstrādes u. Ķīmijas tehnoloģija Studiju programma ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Tā paredzēta ķīmijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu u. Apgūstamie kursi Jomai raksturīgo zināšanu apguve par ķīmisko procesu kontroli un automatizāciju, ražotņu projektēšanu, datormodelēšanu, hemometriju, molekulāro spektroskopiju, kristalogrāfiju un kristaloķīmiju, materiālu novecošanu un aizsardzību, polimēru un silikātu materiālu, degvielu un ziežvielu, ārstniecības vielu, kā arī vides ķīmiju un tehnoloģiju u.

Programmā pēc studējošā izvēles paredzēta iespēja specializēties vienā no virzieniem: bioloģiski aktīvās vielas un to zāļu formas; biomateriālu ķīmija un tehnoloģija; polimēru materiālu ķīmija un tehnoloģija; silikātu materiālu. Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā vai materiālzinātnēs. Paralēli teorētisko zināšanu apgūšanai students specializācijas priekšmetos un maģistra darbā apgūst arī zinātniskās pētniecības metodes un tehniku, kā arī pēc izvēles var apgūt praktiskās iemaņas, strādājot kādā uzņēmumā. Īstenošanas Latviešu valoda Karjera Absolventi strādā visdažādāko nozaru uzņēmumos — visur, kur nepieciešami vadoši inženierzinātņu speciālisti, kas pārzina ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti, izstrādāt jaunas metodes un iekārtas, radīt, projektēt un ieviest inovatīvas tehnoloģijas.

Programmas absolventi strādā par inženieriem un tehnologiem uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko un biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētniecības, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli, kā arī ir pašnodarbinātas personas, individuālie komersanti vai pētnieki zinātniskajās iestādēs.

Apgūstamie kursi Padziļinātas teorētiskās un lietišķās zināšanas un prasmes svarīgākajās materiālzinātņu disciplīnās. Programmā pēc studējošā izvēles paredzēta iespēja specializēties kādā noteiktā materiālzinātnes un ar to saistīto tehnoloģiju virzienā polimērmateriāli un kompozīti, silikātmateriāli, koksnes materiāli, šķiedrmateriāli, biomateriāli u. Students izvēlētajā jomā veic patstāvīgu pētniecības darbu, kas tiek noformēts, recenzēts un aizstāvēts kā maģistra darbs. Programma sagatavo sistēmiski un inženierzinātniski domājošus un darboties varošus speciālistus patstāvīgam radošam darbam jaunu materiālu dizaina, materiālu ražošanas tehnoloģisko procesu izstrādes un projektēšanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, materiālu sertifikācijas un mārketinga sfērās, kā arī zinātniskai darbībai un tālākām studijām doktorantūrā. Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā studiju programmās «Materiālzinātne» un «Ķīmijas tehnoloģija». Karjera Studiju programmas absoventiem būs iespējas veidot karjeru, radot pašiem savu moderno materiālu izstrādes uzņēmumu, kā arī iesaistīties darbā kādā no vairāk nekā Latvijā sekmīgi darbojošos ražošanas uzņēmumu, kuros patlaban izjūtams akūts speciālistu trūkums.

Būs iespējams strādāt kā materiālu tehnoloģiju speciālistiem Latvijas un ārvalstu ražotnēs, kvalitātes ekspertiem būvuzņēmumos, kā arī būt speciālistam materiālu testēšanas vai cilvēki tiešām pelna naudu no bitcoin, materiālu sertifikācijas iestādēs, valsts dienestos un citur. Materiālu nanotehnoloģijas Studiju programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus nanomateriālos un nanotehnoloģijās, neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās, kuri pārzina šo nanomateriālu ieguves tehnoloģijas un prot tās izmantot zinātniskās pētniecības darbā. Prakse Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, fizikas vai materiālzinātņu nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība. Īstenošanas valoda Apgūstamie kursi Studenti iegūst padziļinātas teorētiskās un lietišķās zināšanas un prasmes svarīgākajās materiālu nanotehnoloģijās: «Neorganisko nanomateriālu ķīmija un ķīmiskās ieguves metodes»; «Nanomateriālu fizika un fizikālās ieguves metodes»; «Polimēru nanomateriālu ķīmija un tehnoloģija»; «Nanotehnoloģijas ārstniecisko un diagnostisko preparātu ievadīšanā», kā arī nepieciešamās zināšanas nanotehnoloģiju un nanomateriālu standartizācijā un metroloģijā, materiālās un bioloģiskās sistēmas mijiedarbībā.

Ir iespējas izvēlēties kādu. Specializējoties vienā no šiem virzieniem, students apgūst atbilstošus specializējošos priekšmetus, nepieciešamo eksperimentālo metožu spektru un veic patstāvīgu pētniecības darbu šajā jomā, kas tiek noformēts, recenzēts un aizstāvēts kā maģistra darbs.

Tādēļ, ja jūs atsakāties no spēles līdzīgi jautājumi pieredzējuši profesionāļi, viņi vispār neuztvers tevi nopietni un netērēs savu dārgo laiku padomiem un ieteikumiem. Kriptovalūtas radītāji ir paredzējuši veidu, kā šādas monētas var iegūt bez naudas un kā tās kādus bitkoinus var nopelnīt saņemt, iegūstot valūtu.

Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktorantūrā RTU studiju programmās «Materiālzinātne» un «Ķīmijas tehnoloģija». Karjera Absolventi strādā gan zinātniskās pētniecības, gan augstākās izglītības iestādēs par pētniekiem vai mācībspēkiem. Iespējams veidot inženiera karjeru nanotehnoloģiju jomā strādājošā uzņēmumā un ražošanā. Latvijā vienīgā studiju programma rūpnieciskajā farmācijā, kas tiek reali­ zēta kopīgi RTU un Rīgas Stradiņa uni­ versitātē RSU — tādējādi jau studiju ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā tiek radīti priekšnosacījumi sadarbībai starp divām profesijām, bez kuras nav iespējama veiksmīga farmaceitiskā industrija. Rūpnieciskā farmācija ir starpdisciplināra joma, kas ietver zāļu un farmaceitisko produktu izstrā­di, ražošanu, mārketingu un izplatīšanu, un tai ir saskares punkti ar inženierzinātnēm un ekonomiku. Studijas šajā programmā ļauj paplašināt tradicionālās farmaceita kompetences un rast jaunus izaicinājumus farmaceitiskajā rūpniecībā. Apgūstamie kursi Specifisku zināšanu apguvei paredzēti studiju kursi, kas nepieciešami rūpnieciskajā farmācijā: ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija, farmaceitisko preparātu tehnoloģija, zāļu reģistrācija, gatavās zāļu formas, farmaceitiskais mārketings, patentzinības, laba ražošanas prakse. Kursos apgūto teorētisko zināšanu lietošana praksē zāļu ražošanas uzņēmumos. Prakse Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Farmaceita kvalifikācija vai tai pielīdzināma augstākā izglītība. Iegūstamais grāds un kvalifikācija Ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā farmaceita profesionālā kvalifikācija 5.

Tomēr hakeriem vienmēr ir bijuši panākumi, zagot kriptovalūtas, izmantojot hakerus pagātnē. Bet kā tieši šie konkrētie skaitļi? Nopelnīt naudu, skatoties videoklipus ātrākais un vienkāršākais ienākums bez ieguldījumiem, darbs internetā bez pielikumu pārskatīšanas interneta pasīvie ienākumi.

Karjera Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs un par mācībspēkiem augstskolās. Studiju programma sagatavo augstākās kvalifikācijas tek­stila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus ar plašu redzesloku, kas spēj patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, ražošanas organizāciju un produkcijas realizāciju saistītās problēmas, sekojot līdzi un veicinot moderno tehnoloģiju attīstību kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanai.

Profesionālais maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā un inženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā. Apgūstamie kursi Maģistra studijas tiek virzītas profesionālā gultnē, par bāzi ņemot profesionālajās bakalaura studijās iegūto profesionālo kvalifikāciju, bet akadēmiskā bakalaura studiju programmas profesionālās iemaņas papildinot ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā ražošanas inženiera profesionālajai kvalifikācijai. Liela uzmanība tiek pievērsta. Karjera ar tekstila un apģērbu nozari saistīto pētījumu metožu un daudzveidīgu jauno tehnoloģiju apguvei. Iespējamais studiju turpinājums Studijas doktora studiju programmā «Apģērbu un tekstila tehnoloģija». Absolventi strādā par augstākā līmeņa speciālistiem tekstilizstrādājumu un apģērbu nozares uzņēmumos — tehnoloģisko iecirkņu, projektēšanas un konstruēšanas nodaļu, ražošanas struktūrvienību un realizācijas dienestu organizatoriem un vadītājiem. Šī ibm gatavojas ieguldīt kriptogrāfijā studiju programma nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas ļauj dizainerim darboties kā industrijas māksliniekam un mediatoram, apvienojot mate­riālu, produkta ideju pētījumus un izgatavošanas tehnoloģijas ar tirgus un izmaksu pētījumiem un produkta prezentācijām.

Apgūstamie kursi Studiju laikā tiek iegūtas zināšanas par materiālu īpašībām un pētījumu metodēm. Studenti mācās izvēlēties atbilstošas eksperimentu veikšanas un rezultātu apstrādes metodes, interpretēt, aprakstīt un integrēt rezultātus praktiskajā darbībā un zinātniskajās publikācijās.Labākā, Labākais Forex Signālu, Bitcoin